NỘI QUY + THÔNG BÁO

1. Truyện đang edit + Tiến độ edit

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại : 30/96 chương.

Hai Ba Chuyện Của Tôi Và Giản Tiên Sinh: 6/23 chương.

2. Dự định sắp tới:

– Tiếp tục edit [Mary Sue thấy quỷ]

3. Lịch post:

– Thường sẽ là 1 tuần 3 chương. Nhưng nếu không có thời gian thì sẽ là tuần 1 chương.

60_iykim2000_002 Continue reading

Advertisements